MERKWAARIG: DE WAARDE VAN EEN MERK

Als advocaat Ondernemingsrecht heb ik doorgaans niet heel veel te maken met merken en merkenrecht. Dat laat ik liever over aan onze IE-specialisten Kees Meijer en Roman van der Boom en de collega’s van ons merkenbureau Registreermijnmerk. Toch komt er van tijd tot tijd nog wel eens een merk-gerelateerde zaak voorbij waar mijn hulp en expertise nodig zijn. Het gaat dan meestal om zaken waarbij één of meer merken de inzet zijn van een geschil, bijvoorbeeld een aandeelhoudersgeschil. Of een zaak waarbij een BV/NV-structuur moet worden opgetuigd voor een licentie- en royaltystructuur. En uiteraard overnames van bedrijven waarbij de ondernemingswaarde voor een aanzienlijk deel wordt bepaald door één of meer merken.

Bij de overnameonderhandelingen draait het dan met name om de waardebepaling van het merk c.q. de merken in kwestie. Vaak is het merk c.q. zijn de merken al op enige wijze geactiveerd als actief op de balans. Want net als andere IE-rechten valt het merk van een bedrijf onder de immateriële vaste activa. Dit betekent dat het een bezit is en daarom is het verstandig om de waarde ervan te bepalen, ook vanwege de fiscaliteit. Overigens is het wel vaak zo, dat de boekwaarde feitelijk niet in verhouding staat tot de reële waarde. En deze laatste waarde is natuurlijk het meest relevant in het geval van overnameonderhandelingen.

Hoe werkt de waardebepaling van een merk nu precies? Dat is een vraag die lastig te beantwoorden is. Allereerst omdat er geen enkel wettelijk aanknopingspunt bestaat waarin iets wordt gezegd c.q. omschreven over de waardebepaling van een merk. Daarnaast wordt de waarde van een merk vaak ook bepaald door allerlei emoties, veronderstellingen, toekomstverwachtingen. Op basis van dit soort vage uitgangspunten kunnen waarderingsdiscussies over en weer ‘alle kanten opvliegen’. Toch is er wel een aantal vuistregels die in ogenschouw genomen kan worden om enig houvast te geven bij het bepalen van de waarde van een merk:

  1. In welke landen is het merk c.q. zijn de merken geregistreerd?
  2. Sinds wanneer is het merk c.q. zijn de merken geregistreerd?
  3. Welke omzet wordt met het merk c.q. de merken behaald?
  4. Wat zijn de omzetprognoses en toekomstverwachtingen de komende jaren?
  5. Wat zijn de analyses voor de markt waarin het merk c.q. de merken actief zijn en worden ingezet?
  6. Wat is het marktaandeel van het merk c.q. de merken, wat is de concurrentiepositie?
  7. Hoe bekend is het merk c.q. zijn de merken, wat is de status van het merk op online-marketing kanalen en social media?
  8. Is het merk c.q. zijn de merken allemaal juist geregistreerd, geldig en worden ze op de juiste wijze gebruikt? Zijn er recente merkinbreuken geweest of dreigen er inbreuken?
  9. Is er eventueel bekend wat de recente waarde is geweest van concurrente merken bij overnamesituaties?

De conclusie is dan ook, dat er zoveel factoren en invloeden een rol spelen, dat een vaste ‘toverformule’ gewoonweg niet te geven is. Als advocaat beoordeel je dan vooral ook in eerste instantie wat het jouw cliënt (als koper) waard is om het door hem/haar gewenste merk te kunnen verkrijgen of wat jouw cliënt (als verkoper) minimaal als vergoeding voor het te verkopen merk wenst te ontvangen. Samen met derden, zoals accountants en valuators, ga je dan bekijken in hoeverre één en ander realistisch is, ook in acht genomen de verdere aspecten die bij de overname aan bod komen, want vaak wordt er een volledig bedrijf gekocht c.q. verkocht (met daarin het merk c.q. de merken). En bij een totale bedrijfswaardering spelen meestal nog veel meer (andere) zaken een rol, die uiteindelijk de totaalwaarde bepalen.

In ieder geval kan gezegd worden dat het altijd weer een interessante en OPMERKELIJKE klus is, betrokken zijn bij een overname waarbij één of meer merken een overwegende rol van betekenis (en waarde) spelen.

Met vriendelijke groet,

Evert Hoekstra

 

Contact

Voor vragen of indien u een merk wilt vastleggen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar onder nummer 072 – 303 34 46 of per e-mail via info@registreermijnmerk.nl.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten