Nieuwe bevoegdheden Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Vanaf 1 juni 2018 wijzigt het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het instellen van beroep tegen beslissingen van het Benelux Merkenbureau.

Tot op heden is het niet mogelijk doorhaling van een merk te vorderen bij het Benelux Merkenbureau. Dit kan enkel middels een gerechtelijke procedure. Vanaf 1 juni 2018 mag het Benelux Merkenbureau zich echter wel uitspreken over geclaimde nietigheid of verval van een merk. De optie voor de gang naar de rechter blijft eveneens ook gewoon nog mogelijk.

 

Nietigheid

Een verzoek tot nietigheid kan worden ingediend wanneer een merk is inschreven ondanks het feit dat het merk niet-onderscheidend of beschrijvend was of wanneer de aanvraag te kwader trouw is ingediend (absolute gronden) alsmede conform de gronden waarop oppositie kan worden ingediend (relatieve gronden).

Belangrijk hierbij te vermelden is dat het tot op heden niet mogelijk is om bij Benelux Merkenbureau oppositie in te dienen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wat de merkhouder de mogelijkheid biedt zich te verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en/of diensten indien sprake is van een bekend merk waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dit merk.

Vanaf 1 juni 2018 is deze grond echter wel aan de bevoegdheden van het Benelux Merkenbureau toegevoegd.

 

Verval

Een verzoek tot het vervallen laten verklaren van een merk kan worden ingediend bij afwezigheid van normaal gebruik van een merk. Een merk is gebruiksplichtig. De gebruiksverplichting houdt in dat wanneer de houder van een merkregistratie zijn merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet normaal heeft gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is geregistreerd, hij in beginsel geen rechten meer kan ontlenen aan zijn registratie die dan voor doorhaling door derden vatbaar is.

Tevens kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het merk door toedoen of nalaten van de houder een gebruikelijke benaming is geworden van een product of dienst waarvoor het is ingeschreven waarbij de houder onvoldoende actie heeft ondernomen om dit te voorkomen.

Een derde grond om een merk vervallen te laten verklaren is in het geval een merk misleidend is geworden wat betreft de aard, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

Verval van een merk gaat in vanaf het moment van indienen van het verzoek tot vervallenverklaring. Indien een merk nietig wordt verklaard zal de merkinschrijving met terugwerkende kracht uit het merkenregister worden verwijderd.

Het instellen van beroep tegen beslissingen van het Benelux Merkenbureau dient te geschieden bij het Benelux-Gerechtshof.

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Ook indien u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren van uw merk kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten