Tips voor de inhoud van de overeenkomst van opdracht

Dienstverleners gaan vrijwel dagelijks een overeenkomst van opdracht aan. Dit gaat niet altijd goed, aangezien veel dienstverleners zich niet realiseren dat zij een overeenkomst van opdracht aangaan en wat de consequenties daarvan zijn. Een overeenkomst van opdracht is namelijk in de wet geregeld, wat met zich brengt dat de overeenkomst aan bepaalde wettelijke regels is gebonden.

Overeenkomst van opdracht
De overeenkomst van opdracht is volgens de wet, meer in het bijzonder artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Hieronder vallen dus geen arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van aanneming (want daarmee breng je een werk van stoffelijke aard tot stand), overeenkomsten van bewaarneming, overeenkomsten tot het uitgeven van werken en vervoersovereenkomsten.

De wettelijk bepalingen behorend bij de overeenkomst van opdracht zijn van aanvullend recht. Dit betekent dat deze bepalingen met name zijn bedoeld voor de situaties waarin opdrachtnemer en opdrachtgever zelf niet specifiek iets hebben afgesproken. Indien zij wel samen iets hebben afgesproken, door bijvoorbeeld een overeenkomst op te stellen, dan gelden in principe die afspraken boven de in de wet geregelde (algemene) bepalingen.

Wat moet er in een overeenkomst van opdracht staan?
Indien opdrachtnemer en opdrachtgever zelf een overeenkomst van opdracht aangaan en opstellen, is het in ieder geval belangrijk dat de opdracht duidelijk wordt omschreven. Want stel dat de opdrachtnemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt en/of niet naar de aanwijzingen van de opdrachtgever luistert, dan moet uit de omschrijving van de opdracht kunnen worden afgeleid of de opdrachtnemer al dan niet tekort is geschoten in de uitoefening van zijn opdracht.

Zoals vermeld, mag de opdrachtgever aanwijzingen geven hoe de opdracht moet worden uitgevoerd. Pas hierbij wel op dat de aanwijzingen niet zo dwingend zijn dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. In dat geval zou namelijk de opdrachtnemer kunnen aanvoeren dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dus omschrijf de inhoud van de opdracht, maar bijvoorbeeld niet op welke wijze, plaats en/of met welk materiaal de opdracht moet worden uitgevoerd. Laat hierbij altijd iets van vrijheid over aan de opdrachtnemer.

Vanzelfsprekend is het ook aan te raden om af te spreken wat de opdracht de opdrachtgever zal gaan kosten. Een vaste prijs of een uurtarief, benoem het in de overeenkomst. En wat als de afgesproken prijs niet genoeg is? Neem bijvoorbeeld een bepaling op waarin staat dat als de afgesproken prijs niet toereikend is, de opdrachtnemer eerst in overleg moet treden met de opdrachtgever. Dit geldt ook voor door de opdrachtnemer te maken kosten.

Verder is het afspreken van een leverdatum en betalingsvoorwaarden van belang. Denk hierbij ook aan eventuele rente en/of incassokosten indien de factuur niet (op tijd) wordt voldaan.

Voornoemde punten zijn vrij standaard en kunnen om die reden ook in de algemene voorwaarden van (bijvoorbeeld) de opdrachtgever worden gegoten. Let hierbij wel op, dat de opdrachtnemer niet ook zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Hier kan iets in de algemene voorwaarden over worden opgenomen.

In principe kan bij de overeenkomst van opdracht van de wettelijke bepalingen worden afgeweken. Dit is echter anders als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, aangezien de wet voor die situatie heeft voorzien in enkele beschermende bepalingen.

Kortom, het is dus aan te raden om een standaard overeenkomst van opdracht op te stellen en daarnaast algemene voorwaarden te hanteren. Op die manier zijn altijd de belangrijkste punten van de opdracht tussen partijen vastgelegd en kan daar later geen onduidelijkheid over bestaan.

Heeft u als opdrachtnemer of als opdrachtgever vaak te maken met de overeenkomst van opdracht en heeft u hier vragen over? Of wenst u dat uw standaard overeenkomst van opdracht wordt gecontroleerd en/of algemene voorwaarden worden opgesteld? Neem dan contact op met mr. D.M. Schouten-Hennen via 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 2) of per e-mail: hennen@ckh-advocaten.nl.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten