Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.

Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is een merkenbureau dat gespecialiseerd is in het doen van onderzoek naar, het deponeren, registreren en bewaken van merken. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is statutair gevestigd en houdt (onder meer) kantoor aan de Toermalijnstraat 9 te (1812 RL) Alkmaar en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68447108. Een lijst van de leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling(en) die de door de niet geldige bepaling(en) beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal/zullen benaderen.

 

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, per e-mail of mondeling Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. een opdracht geeft voor het verrichten van diensten en Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. deze opdracht aanvaardt dan wel indien Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 7:404 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

 

Artikel 3: Annulering/wijziging van de overeenkomst

 1. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
 2. Annulering of wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever geeft Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede een schadevergoeding wegens winstderving.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. Overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en heffingen, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.
 3. Het honorarium van de door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. te verrichten werkzaamheden geldt voor (i) de kosten van tussenkomst bij deponering en registraties en andere aantekeningen (zoals maar niet beperkt tot het inschrijven van een licentie, pandrecht, wijziging van een gemachtigde, wijziging adres, overschrijving) in een erkend register, volgens vaste tarieven dan wel conform de door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. daarvoor specifiek geoffreerde bedragen, en (ii) voor andere dan de hiervoor genoemde werkzaamheden: aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
 4. In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, rechten van voorrang, kantoorkosten (7 %) en verzendkosten. Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever volgens het door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. vastgesteld uurtarief.
 5. De door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben steeds een indicatief en vrijblijvend karakter.

 

Artikel 5: Betalingscondities

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen declaraties in geval van tussenkomst bij deponering en registraties en andere aantekeningen in een erkend register steeds bij vooruitbetaling binnen 5 dagen na factuurdatum aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. te worden betaald. Indien de werkzaamheden achteraf of tussentijds in rekening worden gebracht, geldt dat de werkzaamheden en verschotten maandelijks worden afgerekend. In dat geval bedraagt de betalingstermijn 21 dagen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen overeengekomen betalingstermijn betaalt, is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door opdrachtgever aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is verschuldigd geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. op de door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. voor of namens opdrachtgever te deponeren intellectuele eigendom. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door opdrachtgever levert bewijs op van het bestaan van dit pandrecht. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim van betaling door opdrachtgever dit pandrecht op kosten van opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven en waar nodig te executeren (uit te oefenen). Het pandrecht vervalt door betaling door opdrachtgever van al hetgeen opdrachtgever aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. verschuldigd is. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. zal alsdan op kosten van opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
 4. In alle gevallen waarin opdrachtgever jegens Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. in verzuim is, is opdrachtgever een rentevergoeding van 1 % per maand aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. verschuldigd die tenminste 15 % van het declaratiebedrag belopen, zulks met een minimum van € 150j-.
 5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. haar werkzaamheden opschorten. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is in dat geval nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van deze opschorting.

 

Artikel 6: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. voert haar werkzaamheden uit naar beste kunnen. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. bepaalt zelf de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s). Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. heeft voorts te allen tijde het recht om haar werkzaamheden te laten verrichten door een door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. aan te wijzen derde.
 2. Ten aanzien van door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., dan wel via haar tussenkomst, te verrichten werkzaamheden met betrekking tot intellectuele eigendom wordt geen volledigheid door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van haar werkzaamheden.
 3. In het geval van onderzoek is de taak van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. beperkt tot het onderzoeken van het intellectuele eigendom in de erkende registers die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een intellectueel eigendom.
 4. Bij verzoeken om een intellectueel eigendom in een erkend register te doen inschrijven is de taak van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. De opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. van alle door haar verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens. In het bijzonder is Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een intellectuele eigendom.
 5. In geval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is, bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
 6. In het geval van vernieuwingen van registraties van merken, modellen, i-DEPOTS of andere handelingen die nodig zijn voor het in standhouden van rechten zal Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. trachten de opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. De opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. De opdrachtgever is verplicht om een eventuele adreswijziging onmiddellijk aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. door te geven. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen, geldt ten aanzien van zogenaamde door het erkende register verrichte ambtelijk onderzoeken dat deze een zuiver (door het erkende register bepaald) informatief karakter hebben en dat Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. geen enkele verantwoording kan nemen voor de volledigheid van deze onderzoeken. Eventuele beoordeling van deze onderzoeken vindt geheel vrijblijvend plaats.
 7. Termijnen zijn afhankelijk van de situatie. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. stelt alles in werking om alle diensten zo spoedig mogelijk af te ronden.

 

Artikel 7: Merkbewaking

 1. Merkbewaking zal geschieden door middel van een jaarabonnement. Zonder schriftelijke opzegging voor het einde van het jaar door de opdrachtgever zal het abonnement stilzwijgend voor weer een jaar worden voortgezet tegen dezelfde betalingscondities.
 2. Bij bewaking van een merk wordt geen garantie door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
 3. Met betrekking tot de door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., dan wel via haar tussenkomst, te verrichten onderzoeken in verband met de intellectuele eigendom van een opdrachtgever wordt geen volledigheid door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. In het geval van onderzoek is de taak van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. beperkt tot het onderzoeken van het intellectuele eigendom door het controleren van de erkende registers die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is niet aansprakelijk voor weigering van intellectuele eigendommen.
 3. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het declaratiebedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks met een maximum van € 5.000-.
 4. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de rechtsverhouding tussen Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen. In eerste aanleg zal een dergelijk geschil naar keuze van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. worden beslecht door hetzij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar dan wel door de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen de opdrachtgever gevestigd en/of woonachtig is.