Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT REGISTREERMIJNMERK B.V.

Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. vindt het belangrijk dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt. Op deze website en voor de uitoefening van onze werkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Veel voorkomende verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en wissen c.q. vernietigen. In dit privacy statement informeren wij u over uw rechten en plichten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijk

Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Merkenbureau Registreermijnmerk is gevestigd aan de Toermalijnstraat nr. 9A te (1812 RL) Alkmaar. Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. is telefonisch bereikbaar op nummer 072 – 30 33 446 en per e-mail via info@registreermijnmerk.nl. Daarnaast heeft Merkenbureau Registreermijnmerk nevenvestigingen in (1105 BW) Amsterdam aan de Paasheuvelweg nr. 1 en in (1625 NW) Hoorn aan de Geldelozeweg nr. 33.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een (natuurlijk) persoon. Met andere woorden: de gegevens moeten iets zeggen over een identificeerbaar persoon. De vaststelling van de identiteit gebeurt onder andere aan de hand van de naam, het adres en een geboortedatum. Daarnaast kunnen personen ook worden geïdentificeerd op basis van uiterlijk en sociaaleconomische status, maar ook met behulp van uw IP-adres. Ook de combinatie van gegevens kan leiden tot gegevens die betrekking hebben op één persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een telefoonnummer is gekoppeld aan een naam en opgezocht kan worden in het telefoonboek.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of aan ons heeft verstrekt tijdens evenementen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor evenementen, reageert op een vacature of wanneer u bij ons op een van onze vestigingen bent geweest voor (kennismakings)gesprekken. Het gaat in dit verband om contactgegevens, waaronder uw voor-en achternaam, handelsnaam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

Persoonsgegevens die wij hebben verkregen via onze website, nieuwsbrieven of cookies en trackers. Zo verkrijgen wij uw IP-adres en zien wij uw gedrag op onze website, zoals uw eerste bezoek, welke pagina’s u heeft bekeken, uw huidige bezoek en op welke links u klikt. Zie ook ons cookiebeleid.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is daarvoor de rechtsgrond?

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, maar alleen wanneer wij dit kunnen baseren op de rechtsgronden die zijn vermeld in artikel 6 van de AVG:

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting:

Wij zijn verplicht om in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen financiering van terrorisme een cliëntenonderzoek te verrichten.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of zal zijn):

Indien u contact opneemt met Merkenbureau Registreermijnmerk in het kader van het laten verrichten van een merkonderzoek, het registreren van merken en/of modellen, het vastleggen van een i-DEPOT en/of het bewaken c.q. handhaven van uw merk(en) en/of model(len), zal gevraagd worden om contactgegevens teneinde vast te stellen met wie wij een overeenkomst van opdracht aangaan. Wij zullen in dat geval uw persoonsgegevens verzamelen om het dossier aan te maken en bij te houden om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst waarbij u partij bent of zal zijn.

Er een gerechtvaardigd belang is en daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op uw privacy:

Marketingdoeleinden en functioneren van onze website. De statistieken die wij verkrijgen, geven inzage in uw surfgedrag, zoals de duur van uw bezoek, welke pagina’s u bekijkt en op welke links u klikt. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen. Zie ook ons cookiebeleid;

De sollicitatieprocedure. Zodra u reageert op een vacature, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken met het doel om contact met u op te nemen. Behoudens uw tegenbericht worden uw sollicitatiedocumenten 6 maanden na het afronden van de betreffende sollicitatieprocedure vernietigd;

De klanttevredenheid. Wij kunnen u benaderen voor deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek is geheel vrijwillig en zal alleen plaatsvinden indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor:

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Zo zal Merkenbureau Registreermijnmerk in het kader van het onderhouden van contacten en het verzenden van informatie over haar dienstverlening (nieuwsbrieven) altijd eerst vragen om uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Daarvoor kunt u contact opnemen met Merkenbureau Registreermijnmerk.

Verwerkers en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens schakelen wij derden in. De verwerking van persoonsgegevens worden in dat geval alleen verwerkt op basis van onze instructies. Wij hebben de verwerker TransIP opdracht gegeven voor de webhosting van deze website, zie voor hun privacy statement https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/. Onze systemen worden beveiligd, beheerd en stabiel gehouden door ICT-dienstverlener Herke ICT Group, zie www.herke.nl. Met onze ICT-dienstverlener hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden indien dit is toegestaan op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel indien de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Merkenbureau Registreermijnmerk. Bij het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals het indienen van een merkaanvraag en/of een modelaanvraag, het vastleggen van een i-DEPOT, het voeren van oppositie-, bezwaar- en doorhalingsprocedures, het verlengen van uw merk(en) en/of model(len) en/of i-DEPOT, het opstellen van overeenkomsten, het bewaken van uw merk(en), het aanschrijven van (mogelijke) inbreukmakers, het verweer voeren indien u zelf van inbreuk wordt beticht en/of het uitbesteden van uw zaak aan het aan Merkenbureau Registreermijnmerk gelieerde advocatenkantoor CKH Advocaten B.V. (www.ckh-advocaten.nl).

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens hebben. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als binnen de EER, dan zullen wij zorg dragen voor passende waarborgen, zodat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit privacy statement.

Wij zullen nooit gegevens verstrekken aan derden, zonder dat wij daartoe zijn verplicht op grond van de wet. De medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk zijn onderworpen aan geheimhouding.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Een merk heeft een beschermingsduur van 10 jaar en kan in beginsel steeds met een onbeperkt aantal perioden van 10 jaar verlengd worden. Een model heeft een beschermingsduur van 5 jaar en kan steeds met 5 jaar worden verlengd tot de maximale beschermingsduur van 25 jaar. Een i-DEPOT wordt bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom bewaard voor de duur van 5 of 10 jaar en kan steeds met 5 jaar worden verlengd. Wij zullen daarom uw persoonsgegevens bewaren gedurende de beschermingsduur van uw merk(en), model(len) en/of i-DEPOT. Uw persoonsgegevens bewaren wij zeven jaar nadat enerzijds de beschermingsduur van uw merk(en) en/of model(len) en/of de bewaartermijn van uw i-DEPOT is verlopen dan wel indien wij uw merk(en) en/of model(len) en/of i-DEPOT niet meer bewaken, beschermen c.q. handhaven of op een andere wijze onderhouden.

De administratieve gegevens bewaren wij zeven jaar.

Uw rechten

Uw persoonsgegevens zullen wij opnemen in dossiers. Verwerkingsactiviteiten zullen wij bijhouden in een register. U heeft te allen tijde het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en/of overdracht van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien te allen tijd het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Indien u vragen heeft over uw rechten, neemt u dan vooral contact met ons op. Merkenbureau Registreermijnmerk is bereikbaar per e-mail via info@registreermijnmerk.nl, per post door een brief te sturen naar Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., t.a.v. dhr. mr. K. Meijer, Toermalijnstraat nr. 9A te (1812 RL) Alkmaar of telefonisch via 072-30 33 446.

Merkenbureau Registreermijnmerk zal uw verzoek ten aanzien van het uitoefenen van bovengenoemde rechten in behandeling nemen conform de AVG. Voornoemde rechten zijn echter niet in alle gevallen van toepassing en de AVG voorziet in uitzonderingen. In dat geval zullen wij aangeven waarom wij niet aan uw verzoek gehoor kunnen geven.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek binnen 30 dagen te beantwoorden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van uw persoonsgegevens. Daarnaast beschermen wij uw persoonsgegevens tegen datalekken. Een datalek is een inbreuk, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien.

De passende maatregelen omvatten het volgende:

Beveiliging van de server;

De computers zijn voorzien van een virusscanner en firewall;

Medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding.

 

Cookies

Wij maken op deze website (www.registreermijnmerk.nl) gebruik van cookies. Een cookies is een klein tekstbestand dat wij via uw browser naar uw apparaat versturen. Bij uw volgende bezoek wordt het tekstbestand weer naar ons teruggestuurd. Op deze manier kunnen wij uw surfgedrag op onze website bijhouden en herkennen.

De meeste browsers zullen standaard onze cookies accepteren, maar u kunt uiteraard ook zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren. Indien u cookies (verwijdert en) uitschakelt, kan dit de functionaliteit van deze website beïnvloeden. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde delen van deze website niet geheel worden weergegeven of functioneren. U kunt uw cookies uitschakelen of verwijderen door de handleiding van uw browser te raadplegen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics: _ga, _gat en _gid: De Google Analytics cookies zijn bedoeld om uw surfgedrag op onze website in kaart te brengen. Met behulp van deze cookies kunnen wij de functionaliteit van onze website verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zodat de gegevens die door deze cookies worden verwerkt, alleen worden gebruikt om inzage te geven in de wijze waarop deze website wordt gebruikt.

De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar. Zie het privacy statement van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

TawkConnectionTime, __tawkuuid, Tawk_5a86db05d7591465c707bb3c: Deze cookies worden gebruikt ten behoeve van de chatdienst van Tawk. De bewaartermijn is maximaal 6 maanden.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neemt u dan vooral contact met ons op. Merkenbureau Registreermijnmerk is bereikbaar per e-mail via info@registreermijnmerk.nl, per post door een brief te sturen naar Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., t.a.v. de heer mr. K. Meijer, Toermalijnstraat nr. 9A te (1812 RL) Alkmaar of telefonisch via 072-30 33 446. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen van ons privacy statement

Om de kwaliteit van dit privacy statement te waarborgen, ook met het oog op het bijhouden van de snelle ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie, behouden wij ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Indien wij dit privacy statement wijzigen, zullen wij u daarvoor op de hoogte brengen via onze website.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.