Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen

Een merk is een handelsnaam, bedrijfsnaam, productnaam, dienstnaam, een logo, een symbool, een teken, een cijfercombinatie, een kleur, een klank of vorm dat producten of diensten kan onderscheiden van uw concurrent. Een merk dient als herkomstaanduiding en herkenningsteken voor de consument. Om een merk te kunnen registreren dient het over voldoende onderscheidend vermogen te beschikken.

Een woordmerk is de naam waaronder een product of dienst op de markt is gebracht. Een woordmerk bestaat altijd uit een serie letters of cijfers. Bekende woordmerken zijn NIKE, ADIDAS, 911 en 007.

Een woordbeeldmerk bestaat uit zowel woordelementen als beeldelementen. Bij een woordbeeldmerk kan een merknaam bijvoorbeeld geregistreerd worden in kleur, een speciale schrijfwijze (lettertype) en vormgegeven met grafische elementen. Voor de registratie van een merknaam waarvan de vormgeving van belang is, spreken we van een woordbeeldmerk.

Een beeldmerk is een logo of etiket welke de identiteit van een bedrijf of product vertegenwoordigt. Met het registreren van een beeldmerk verkrijgt men bescherming op de grafische elementen van een merk. Bekende beeldmerken zijn de ‘swoosh’ van NIKE en de drie strepen van ADIDAS.

In bepaalde gevallen kan de vorm van een product of een verpakking (denk bijvoorbeeld aan een bijzonder parfumflesje) een merk zijn, dit wordt een vormmerk genoemd. De wet stelt echter een duidelijke grens. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald of de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden kunnen geen merk zijn, evenals vormen die een uitkomst opleveren op het gebied van de nijverheid.

In uitzonderlijke gevallen kan een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn, oftewel een kleurmerk. Het teken dient echter op precieze en duidelijke wijze worden omschreven en over voldoende onderscheidend vermogen te beschikken voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.

Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waar het om gaat. In zo’n geval kan dit een merk zijn. Een klankmerk kan door middel van het indienen van een notenbalk worden geregistreerd.

Een individueel merk onderscheidt producten of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen. Veruit het merendeel van alle geregistreerde merken zijn individuele merken. Een bekend voorbeeld van een individueel merk is HEINEKEN.

Een collectief merk dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken van een product of dienst te onderscheiden. De merkhouder van een collectief merk mag zelf geen gebruik maken van het merk voor producten of diensten afkomstig uit zijn eigen onderneming. De merkhouder van een collectief merk houdt toezicht op het gebruik van het merk door derden, namelijk of zij aan de criteria voldoen om het merk te mogen gebruiken.
Een collectief merk is bedoeld om een bepaalde garantie mee te geven, bijvoorbeeld over de kwaliteit of veiligheid van het betreffende product of dienst. In verband met de garantie moeten de criteria zijn vastgelegd in een ‘reglement op het gebruik en het toezicht van het merk’ dat tegelijkertijd met het depot moet worden ingediend. Een bekend voorbeeld van een collectief merk is KEMA-KEUR, voor de veiligheid van elektrische apparaten. Binnen de categorie collectieve merken kan onderscheid worden gemaakt tussen verenigingsmerken en keurmerken.

Een verenigingsmerk valt onder de categorie collectieve merken en geeft aan dat een onderneming is aangesloten bij een bepaalde vereniging. Vaak betreft het een belangenvereniging voor de betrokken branche. Aan het lidmaatschap en het voeren van een verenigingsmerk zijn meestal bepaalde eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en de presentatie richting de klant.

Een keurmerk valt onder de categorie collectieve merken en geeft aan dat producten of diensten voldoen aan bepaalde hiervoor gestelde criteria. Diegene achter het keurmerk, dit kan een persoon of organisatie zijn controleert of de producten of diensten voldaan de hiervoor gestelde criteria. Het voeren van een keurmerk wekt vertrouwen bij de klant. Een bekend voorbeeld van een keurmerk is KEMA-KEUR voor de veiligheid van elektrische apparaten.

Indien u beschikt over een sterke handelsnaam, productnaam of logo en wilt voorkomen dat derden een identiek of soortgelijke merknaam gebruik voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten, dan is het verstandig uw merk te registreren. Het merk deponeren is de eerste officiële stap in de richting van merkregistratie. Indien uw merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en oudere merkhouders niet succesvol bezwaar hebben gemaakt wordt uw merk ingeschreven in het merkenregister.

Een merkonderzoek is een onderzoek naar de beschikbaarheid van uw merk. Dit betekent dat Merkenbureau Registreermijnmerk voor u onderzoek verricht in de officiële merkenregisters of het door u gewenste merk of vergelijkbare merken reeds zijn geregistreerd in het voor u van belang zijnde gebied. Een merkonderzoek is onder te verdelen in drie soorten onderzoeken: een identiek merkonderzoek verricht door Merkenbureau Registreermijnmerk.nl, een vergelijkbaar merkonderzoek eveneens verricht door Merkenbureau Registreermijnmerk.nl, of een uitgebreid merkonderzoek verricht door een extern bureau (hier zijn extra kosten aan verbonden).

Met de resultaten van een merkonderzoek kan bepaald worden of het door u gewenste merk nog beschikbaar is en of het aanvragen ervan mogelijk conflicten kan opleveren met eerder ingeschreven merken van derden. Het tijdig laten uitvoeren van een merkonderzoek kan u een hoop geld en frustratie besparen. Stelt u zich eens voor dat u reeds allerlei verpakkingen en reclamemateriaal heeft laten produceren met daarop het door u gewenste merk en vervolgens blijkt dat hetzelfde merk of een vergelijkbaar merk reeds is geregistreerd door derden. Alle investeringen zijn dan weggegooid geld, dat is zonde en kan worden voorkomen door in een vroeg stadium een merkonderzoek te laten verrichten door Registreermijnmerk.
Een merkonderzoek is tevens van groot belang om opposities (bezwaar) van oudere merkhouders zoveel mogelijk te voorkomen. Een oppositieprocedure zorgt voor oponthoud met betrekking tot het merkregistratieproces en brengt tevens extra kosten met zich mee.

Een identiek of vergelijkbaar merkonderzoek verricht door merkenbureau Registreermijnmerk is in tegenstelling tot bij andere merkenbureaus gratis. Een uitgebreid merkenonderzoek verricht door een extern bureau dat beschikt over speciale software brengt net zoals bij andere merkenbureaus extra kosten met zich mee.

Uw merknaam registreren begint met het vastleggen, oftewel het deponeren van uw merk. Nadat u uw merk gedeponeerd heeft zal het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom nagaan of het merk voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden. Indien het gedeponeerde merk aan de voorwaarden voldoet en oudere merkhouders geen bezwaar maken tegen de registratie van uw merk, zal uw merk worden ingeschreven in het merkenregister.

Bij het deponeren van een merknaam dient aangegeven te worden voor welke waren en/of diensten het merk zal worden gebruikt. Het is van groot belang om goed voor ogen te hebben waar uw business op dit moment of in nabije toekomst uit zal bestaan en uw merk hiervoor aan te vragen. De klassenomschrijving is namelijk na het moment van deponeren niet meer uit te breiden. Voor waren en diensten die niet onder de ingediende klassenomschrijving vallen, zal een geheel nieuwe merkaanvraag moeten worden ingediend.

Het is van groot belang dat u uw merk aanvraagt voor de voor u van belang zijnde waren en/of diensten. Waren en diensten zijn onderverdeeld in zogenaamde klassen. In samenspraak met u stelt de merkengemachtigde van merkenbureau Registreermijnmerk kosteloos een op maat gemaakt klassenvoorstel voor u op. In dit klassenvoorstel zijn uiteraard de voor u van belang zijnde waren en/of diensten opgenomen

Een spoedregistratie is een versnelde registratieprocedure waarbij na de controle van de administratieve formaliteiten uw merk direct wordt ingeschreven in het merkenregister. Let op: naderhand kan uw merk alsnog geweigerd worden vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen. Tevens kunnen oudere merkhouders na publicatie van uw merk oppositie (bezwaar) instellen tegen de registratie van uw merk. Deze acties kunnen alsnog tot doorhaling van uw merk in het merkenregister leiden. Een merk registreren op basis van een spoedregistratie brengt extra kosten met zich mee.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de behoefte bestaat om uw merk zo spoedig mogelijk in te schrijven. Gedacht kan worden aan de situatie dat u uw merk wilt inroepen tegen een derde die inbreuk maakt op uw rechten en u op dat moment nog niet beschikt over een merkregistratie. Tevens kan gedacht worden aan de situatie dat u uw merk (met spoed) internationaal wilt uitbreiden. Voor het internationaal uitbreiden van uw merk is in bepaalde gevallen een basisregistratie in de Benelux benodigd.

Prioriteit wordt ook wel het recht van voorrang genoemd. Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een Benelux registratie en u wilt bescherming verkrijgen in andere landen, dan kunt u binnen 6 maanden na uw eerste merkaanvraag zogenaamd prioriteit (voorrang) inroepen. Dit betekent dat uw latere merkaanvragen zowel nationaal, internationaal of als Uniemerk dezelfde beschermingsdatum verkrijgen als uw eerste merkaanvraag.

De mogelijkheid bestaat om uw bestaande nationale merkregistraties, van hetzelfde merk voor dezelfde waren en/of diensten, in de lidstaten van de Europese Unie te integreren in één Uniemerk aanvraag. Een Uniemerk biedt bescherming voor alle (momenteel 28) lidstaten van de Europese Unie. U beroept zich dan in uw Uniemerk aanvraag op senioriteit. Dit betekent dat u in sommige gevallen de huidige nationale registraties kunt laten vervallen en deze dus niet meer hoeft te onderhouden en verlengen. De aan deze registraties verbonden rechten en beschermingsdata blijven echter behouden in uw Uniemerk registratie. Met het oog op kostenbesparing kan dit een zeer interessante optie zijn.

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en dient ter identificatie van de onderneming. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door gebruik van de handelsnaam.

Nee, op basis van het handelsnaamrecht bent u namelijk enkel in staat om op te treden tegen het gebruik van een (vrijwel) identieke handelsnaam en bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van uw handelsnaam als merk of domeinnaam. Indien u uw bedrijfsnaam als merk heeft geregistreerd kunt onder meer optreden tegen het ongerechtvaardigd gebruik van uw merk door derden.

Ja, u kunt uw handelsnaam als merk laten registreren door middel van het indienden van een aanvraag (depot). Indien het gedeponeerde merk aan de eisen voldoet en oudere merkhouders geen bezwaar maken tegen de registratie van uw merk, zal uw handelsnaam als merk worden ingeschreven in het merkenregister.

Het enkel gebruik van uw merk zonder registreren schept geen recht. Uw merk registreren zorgt ervoor dat u het alleenrecht claimt tot het gebruik van uw merknaam in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of zelfs internationaal.

Ja, u kunt uw logo (beeldmerk of woordbeeldmerk) laten registreren door middel van het indienen van een aanvraag (depot).

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446